Kako sudjelovati u nagradnoj igri

Obavezno uzmite račun poslije kupovine!

Kako bi sudjelovali u nagradnoj igri obavezno čuvajte račune!

Pratite link za prijavu!

Ili jednostavno pratite poveznicu prijava NAGRADNA IGRA!

Popunite točno podatke sa vašeg računa

Ispunite sve tražene podatke kako bi mogli sudjelovati u nagradnoj igri.

Pričekajte izvlačenje

Izvlačenje se održava 7.9.2020. nasumičnim odabirom pomoću računalnog sustava.

Prijava na nagradnu igru

Prijavite se na poveznici niže!

U nagradnoj igri Luka Modrić: Moja igra mogu sudjelovati sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u periodu od 10.07.2020. do 01.09.2020. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama kupe knjigu Luka Modrić: Moja igra.

Čuvajte račun i možda osvojite povratne avio karte Zagreb-London-Zagreb za dvije osobe u vrijednosti 5.000,00kn te iznos od 10.000,00k na potrošačkoj kartici.

LINK ZA PRIJAVU!

 

Pravila Nagradne igre

Klasa: UP/I-460-02/20-01/249
Ur. broj: 513-07-21-01-20-2
U Zagrebu, 16.06.2020.   

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „LUKA MODRIĆ“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač). Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i Corto Literary.

Članak 2.

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača u periodu od 10.07.2020. do 01.09.2020. i ima jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama  www.spar.hr prije početka nagradne igre, na Facebook stranici Priređivača te na svim prodajnim mjestima Priređivača

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne osobe s prebivalištem i Republici Hrvatskoj koje u periodu od 10.07.2020. do 01.09.2020. u svim SPAR i

INTERSPAR trgovinama kupe knjigu Luka Modrić: Moja igra.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju Tehničku podršku Priređivaču. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati građani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ni hrvatsko državljanstvo te maloljetne osobe.

Članak 6.

Način sudjelovanja Sudjelovati u nagradnoj igri moguće je u razdoblju od 10.07.2020. do 01.09.2020.  putem web stranice www.spar.igram.hr. Sudionik putem sučelja na web stranici nagradne igre unese svoje podatke:

 

 • Broj računa
 • Ime
 • Prezime
 • Telefon
 • Adresa
 • Grad
 • Datum rođenja
 • E-mail adresa
   

Članak 7.

S jednim računom moguće je sudjelovati samo jednom. U slučaju pokušaja višekratne prijave s istim brojem računa, aplikacija će onemogućiti dodatnu prijavu.

Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim računima.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz ove Nagradne igre. Priređivač će tražiti original računa na uvid kod podizanja nagrade te ima pravo odbiti uručenje nagrade Sudioniku koji ne može dati na uvid predmetni račun.

Članak 8.

Sudionici nagradne igre sami snose troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi sudjelovanja, između ostaloga, uključuju:

- troškove pristupa internetu, 
- troškove prijenosa podataka s interneta.

Smatra se da samim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje na sve uvjete povezane s nagradnom igrom odnosno da prihvaća ova Pravila nagradne igre.

 Članak 9.

Sudionici mogu u bilo koje vrijeme prekinuti svoje sudjelovanje u nagradnoj igri za vrijeme trajanja nagradne igre slanjem poruke na marketing@spar.hr. Nakon primitka poruke sudionik će biti isključen iz nagradne igre.

Članak 10.

Fond nagrada sastoji se od Iznos od 10.000,00k na potrošačkoj kartici Povratne avio karte Zagreb-London-Zagreb za dvije osobe u vrijednosti 5.000,00kn Ukupan fond nagradne igre iznosi: 15.000,00kn

Članak 11.

Izvlačenje nagrada održat će se 07.09.2020. u sjedištu Priređivača. Izvlačenje dobitnika provodi se pomoću računalnog sustava pomoću algoritma slučajnosti koji iz baze popisa svih sudionika izvlači dobitnike nagrada. Informacije o izvlačenju bit će objavljene najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr i Facebook stranici priređivača. 

Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača.

Članak 12.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom.
Dobitnik izričito dozvoljava objavu svojeg imena, prezimena i adrese na web stranicama Priređivača i Tehničke podrške, na njihovim Facebook stranicama ili u bilo kojim drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće tražiti plaćanje ili naknadu od Priređivača ili tehničkog organizatora. Istodobno se odriče prava pregledavanja, odobravanja, izmjene i protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe, uređivačkom izboru ili izgledu materijala koji će se objaviti.

Članak 13.

Preuzimanje nagrada:

U slučaju porezne obveze sukladno važećem zakonodavstvu RH, svaka strana (dobitnik, Priređivač) snosi svoje troškove takvih obveza prema zakonskoj obvezi ako ona postoji. Ostale troškove povezane s nagradom snosi sam dobitnik.

Nagrade će se moći preuzeti u sjedištu Priređivača uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice te računa. 
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će potpisati Zapisnik o preuzimanju nagrade.

Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć. Nagradu može preuzeti isključivo dobitnik. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.

Dobitnik nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.

Ako se dobitnik odrekne nagrade nema se pravo žaliti Priređivaču zbog nagradne igre. Rezultati su konačni i žalba nije moguća.

Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obveze Priređivača
prema dobitniku.

 Članak 14.

 Ako dobitnik nagradu ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

U slučaju ne preuzimanja nagrade postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 Članak 15.

 Nagradu nije moguće zamijeniti za novčani ekvivalent nagrade ili bilo koju drugu nagradu. Dobitnik nagrade ne može se žaliti na Priređivača (npr. u vezi s kvalitetom nagrade itd.).

U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail ili drugi osobni podaci) Priređivač zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradne igre. 

 • Sudionik gubi pravo na nagradu ako Priređivač utvrdi da:
 • sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja;
 • je sudionik kršio uvjete i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri;
 • sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima objavljenima na web stranici ili ih nije ispunio u roku;
 • u slučaju prijava: ako je prijava bila na bilo koji način neprimjerena.

 

Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač će daljnjim odabirom odabrati sljedećeg dobitnika.

 Članak 16.

 U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 Članak 17.

 Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

 Članak 18.

 Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati  da imaju pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih  podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa 

Članak 20.

 U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

SPAR Hrvatska d.o.o.